Referenser

2016

VATTENFALL AB, Marvikens kraftstation

Leverans av 10kV ICET ställverk serie N, Svezia bestående av1 st inkommande fack med vakuumbrytare,1 st mätfack och 2st utgående brytarfack som matar varsin 1MVA-transforamtor 10/0,5kV resp. 10/0,4kV.

Inkoppling till inkommande 12 kV ledning och till befintliga lågspänningställverk ingick, liksom uppgradering av kontrollsystemet till befintligt i kontrollrummet.

 

Station 21 och station 26, Volvo Personvagnar AB Olofström

Till station 21 och 26 levererades varsitt ICET ställverk modell Swezia, för 24 kV och  samlingsskena 1250A, med 5 fack, varav 2 st. inkommande lastbrytarfack, 1 st. jordningskopplarskåp och 2 st. utgående brytarfack, 630A,  med reläskydd typ VAMP50. Vi levererade och driftsatte 2 st. 2000 KVA gjuthartsisolerade transformatorer med låga förluster (Miljö+), samt 2 st. ABB lågspänningsställverk med ABBs brytare i storlek 200-600 A monterade i kassett. I leveransen ingick även leverans och inkoppling av kontrollskåp med signaltablå och likspänningssystem med batteri back-up samt byggnadsarbeten för nytt kontrollrum och uppfräschning av ställverksrummet och montage av ny belysning och ventilation.

Själva ställverksbytet utfördes under industrisemestern och var klarställt med god marginal för en långtgående provning före idrifttagning av processen igen. Kontrakt tecknades i april 2016 och entreprenaden stod helt klar i mitten av augusti .

 

 

Gävle Energi, reläskyddsbyte, station F4 Hermelinen

 

Åt Gävle Energi AB utförde vi reläskyddsbyte och utbyte av befintlig stationsautomation i 70/11 kV fördelningsstation, F4 Hermelinen. Arbetet bedrevs som en totalentreprenad enligt ABT 06.

Reläskydd ur Vamps nya serie 300 förtrådades med provdon på vår verkstad. Sammanlagt har skydd bytts ut i 2 transformatorfack och 14 skydd för utgående linjer. Transformatorskydden av modell Vamp300T monterades i separata skåp uppställda i kontrollrummet.  Linjeskydden Vamp300F monterades i ställverksfackens lågspänningsutrymme. För mätning av skenspänning monterades ett Vamp55 och för övervakning av läge på jordningskopplare och frånskiljare i sektioneringsfacken användes 2 st Vamp 50. För transformatorena levererades även lindningskopplarautomatik i form av 2 st ABB REU 615.

Samtliga skydd leverades provade och inställda för inkoppling linje för linje på plats. Slutlig provning skedd på plats före drifttagning. Montage och provning löpte parallellt fack för fack. Arbetet på plats tog knappt 4 veckor tack vare ett utmärkt samarbete mellan beställare, montörer och provare.

I samband med reläskyddsbytet leverades ett nytt fjärrkontrollsystem. ABB utförde komponent leveransen, programmering, provning på verkstad och i stationen av sitt RTU560 system. Som protokoll användes IEC61850 mellan reläskydd hopkopplade i ett stjärnformigt fibernät. Överliggande kommunikation sker med EIC60870-5-104.

 

 

IETV Elektroteknik AB, Ställverk till vattenkraftstation Semla

 

Som underleverantör till IETV, levererades ett 24 kV ICET serie N ställverk, modell Swezia. Ställverket innehåller 1 generatorbrytarfack, 1 st. brytarfack för matning lokaltransformator med reläskydd Vamp52, 1 st. mätfack och 1 st. brytarfack till transformator med reläskydd Vamp230 för utmatning av el från vattenkraftverket.

I separat leveransen ingick reläskydd fabrikat VAMP265 och VAMP210 för

övervakning av kraftstationen. Ställverken levererades uppställda i stationen

för beställarens inkoppling.

 

VA SYD MALMÖ Klagshamns Avloppreningsverk.

 

Entreprenaden enligt ABT06 omfatade flera olika moment inom flera tekniska discipliner. Nytt lågspänningsställverk uppställdes i det gamla högspänningsrummet i byggnad G. Ställverket försörjer bla blåsmaskineran för luftningsanläggningen i reningsverket. All omläggning måste göras med luftningen i drift. Max 4 timmars avbrott tilläts, detta för att inte förstöra de aeroba bakterierna i luftningsbassängen med stora långtgående effekter på reningsresultatet.

 

Det nya ställverket matas från högspänningsställverket i byggnad F via en ny 500KVA transformator förberedd för forcerad kylning och anpassad for frekvensomformardrift. Transformatorn uppställdes i ett nytt brandklassat transformatorutrymme som byggdes upp i förutvarande högspänningsrummet.

 

Transformatorn försågs med jordningskopplare. Lågspänningsställverket anslöts med strömskena från Terasaki.

 

Lågspänningsställverken byggdes med Schneider 3-P NSX-brytare helt baserat på Elsteels Techno modul koncept. Brytarna monterades samtliga på kasett. Brytarna är försedda med reläskydd Micrologic  Ställverket består av 6 fack för brytare, 63-400 A och 4 kabelfack. Förtent samlingsskenan är för 1000A, TN-C-S och form 4 b. innehåller två sektioner med totalt 8 brytarfack och 5 kabelfack.

 

Utöver ställverket levererades ett styrskåp, ett korskopplingsskåp, ett filterbatteriskåp och ett skåp för styrning ventilation.

 

Ventilationssystemet är helt nytt för rum i byggnaden G och består av ett nytt FTX aggregat för värmeåtervinning från ventilationsluften, nya fördelningsrör och inblåsningsdon, separat kylning och värmeåtervinning av förluster från transformatorn genom att ventilationsluften blåses in i kallare rum. Styrningen inkorporerades i hela byggnadens ventilationssystem där ventilation av blåsmaskinsrummet utgör huvuddelen och låg i annan entreprenad.

 

Nytt styrskåp utrustades med ABB AC800 CPU med digitala och analoga in och utgångskort. Hela ställverkssystemet programerades för fjärrövervakning i VA-Syds system. Anslutning till överliggande fjärrsystem skedde med fiber.

 

I entreprenaden ingick även utredning av hur reservkraftförsörjningen för prioriterad kraft från enbart ett aggregat placerat i byggnad C med inkopplingsmöjlighet till det nya ställverket skulle göras. Byte av brytare i reservkraftställverket ingick. Utprovningen utföll till belåtenhet.

 

I entreprenaden ingick rivning av reservkraftsanläggning i byggnad G, montering av nya dörrar i byggnad G samt igenmurning av gamla luftintagshål med likanden sten som övrig fasad, uppsättning av ny belysningsarmatur och målning mm av samtliga ställverksrum i byggnad G. Utökning av Siemens brandlarmssystem ingick i leveransen.

 

Samtidigt pågick entreprenad för byte av blåsmaskiner som får sin strömförsörjning från det ny lågspänningsställverket och styrs från det nya styrskåpet. Samordningen var betydande, då tex blåsmaskinstyrningen låg på blåsmansinentreprenaden.

 

Konstruktionen, leverans, montage/installation provning och idrifttagning utfördes helt enligt VA-Syds standarder.

 

 

Alingsås Tvätteri, byte lågspänningsställverk

 

För Västra Götalands centrala tvätteri levererade två helt nya lågspänningsställverk S1+S1 samt ett nytt procesställverk. Tillsammans med ställverket S3+S4 , där nya inkommande brytare monterade, försörjer ställverken hela tvätteriet där all landstingstvätt utföres i Västra Götalands regionen.

 

Lågspänningsställverken byggdes med Schneider 4-P NSX-brytare helt baserat på Elsteels Techno modul koncept. Brytarna monterades som utdragbara enheter på fasta plåtar. Det går alltså att sätta dit en ny brytare genom att helt enkelt dra ut den gamla och sätta den nya på plats på den fasta plåten. Ställverket kan var i drift under tiden och inget arbete krävs med kablar o.dyl. Intelligenta brytare med Micrologic reläskydd och FDM display för insamling av mätdata och kommunikation med bus till det nya centrala styr- och manöversystemet som elansvarig på Tvätteriet byggde upp. Ställverket innehåller två sektioner med totalt 8 brytarfack och 5 kabelfack.

 

Som procesställverk byggdes ett Elesteel ställverk med fack för inkommande matning, fack för motorgrupper, fack kraftgrupper och fack belysningsgrupper. I ställverket användes Rittals Relines 60 med OM apparatadapter med motorskydd och kontaktorer

 

I leveransen ingick två nya 800 kVA torra transformatorer i separat transformatorburar.

 

Förutsättning för omläggningen var att den inte fick störa tvätteriverksamheten. Omläggningen fick därför ske på tider då tvätteriet ej var i drift, dvs utanför normalarbetstid och på lördagar och söndagar. Ett detaljerat omläggningsprogram utarbetades med elansvarig på tvätteriet. Hela omläggningen tog ca 4 månader.

 

Som större tilläggsarbete tillkom på grund av haveri byte av ett högspänningsfack för matning tvätteriets ångpanna. Tack vare att EET hade ett reservfack modell UNIVERSAL på lager och vår förmåga att bygga om och ansluta olika fabrikat av ställverk lyckades vi ordna bytet på mindre än en vecka. Det sista som fördröjde det hela var en mätvärdesomvandlare som måste matcha befintligt system. 

Dalby stenbrott, Skanska strömförsörjning ny verkstadsbyggnad.

För matning till  ny verkstadsbyggnad kompletterade befintligt lågspänningsställverk i inkommande station med ett brytarfack och ett kabelfack. Som brytare installerades en 400 A Schneider NSX brytare med Micrologic reläskydd. Facket innehåller sju reservutrymmen för brytare upp till 250 A.

Befintlig transformator byttes till en ny oljeisolerad 12 kV, 1000 kVA transformator. Ny matningskabel förlades och inkopplades till befintligt reservbrytarfack. Detta fack försågs med nytt reläskydd typ VAMP 40.

2015

Station M2 Landvetter, Härryda Energi 

Leverans av komplett monterad och avprovad till i fullt driftfärdigt skick utförd fördelningsstation M2 i huvudsak omfattande:

 • Mark‐ och byggnadsarbeten för ny byggnad, stängsel, vägar, planer, utfyllnad, schakt, dränering, dagvatten etc.
 • Kanalisation och håltagning
 • Brand‐ och vattentätningar
 • Ansluta VA, tele, opto till yttre system vid tomtgräns.
 • Tillvarata och forsla bort överblivna massor samt övrigt materiel.
 • Provisoriskt stängsel och inbrottsskydd under byggtiden.
 • Transformatoruppställning, oljegropar, apparatfundament, kabelstativ, apparatstativ
 • Stängsel, grindar, stängsellarm med eltrådar
 • Lås‐ och passersystem för byggnad samt stängsel/grindar
 • Brand‐ och inbrottslarm för byggnad
 • Komplett jordningssystem inklusive nya jordtag och potentialutjämning av byggnad
 • Komplett åskskyddssystem
 • Inomhus 40kV‐ställverk (tillhandahålls av BS men anslutning utföres av EET)
 • Inomhus 10kV‐ställverk märke UNIVERSAL
 • 10kV nollpunktsutrustning inklusive frånskiljare och stativ
 • Kraft‐ och kontrollkablage
 • Relä‐ och kontrollutrustning för anläggningen i sin helhet. Märke ABB
 • LS‐ och VS‐system inklusive batterier och lokaltransformator (Eltech)
 • Fjärrkontroll (ABB Systems)
 • Konfigurering av all reläutrustning, provning till driftklart utförande samt framtagande (provning utföres av Kraftkällan, Johan Welin)
 • och verifiering av komplett SCD‐fil
 • Mätinsamlingssystem (BS tillhandahåller insamlingssystem (Addax) och mätpokaler)
 • Elkvalitetsmätning (BS tillhandahåller Metrum PQ140)
 • Provning och drifttagning
 • Utbildning
 • Komplett skyltning av anläggningen
 • Driftinstruktioner och funktionsbeskrivningar
 • Komplett teknisk dokumentation för all utrustning ingående i leveransen
 • Reservdelar och verktyg
 • Flytt av 3st transformatorer

 

Demontage av befintlig anläggning (BS anger vilken utrustning som man vill behålla.

Stationen togs i drift i november. Slutbesiktning i december. Slutlig dokumentation om sammanlagt 18 helryggspärmar överlämnades den 26 februari 2016.

VA-Syd. Ombyggnad Vattenverk (2015)

Befintliga ställverksanläggning byttes ut.

Anläggningen skall vara i drift under hela entreprenadtiden. Endast korta välplanerade avbrott tillåts.

Kanalisation med rör för nätägarens inmatning förlades mellan ställverksbyggnaden och fastighetsgräns.

Befintligt mellanspänningsställverk, transformatorer och lågspänningsställverk A1  demonterades. Ett nytt Elsteel lågspänningsställverk  placerade i den befintliga ställverksbyggnaden. Samlingsskenan är på 800 A med grupper monterade på kassett.

Under utbytet arrangerades tillfällig inmatning.

PLC installerades för insamling och överföring till SCADA-system av larmsignaler och mätvärden från ställverksanläggningen.  

Ställverksbyggnaden försågs med åskskydd.

Väggen mellan ställverksrummet och transformatorrummen nådde inte ända upp till taket. Väggen förlängdes upp till taket.

Byggnaden rustades upp invändigt. Genomföringar i väggar och golv lagades. Väggar, golv och tak målades. Golven i transformatorrummen gjöts igen. Samtliga ytterdörrar i ställverksbyggnaden byttes. Ny ytterbelysning installerades över ytterdörrarna.

Belysnings- och uttagsinstallation i byggnaden byttes. Byggnaden försågs med ventilationsaggregat, brandlarm, automatisk släckutrustning och inbrottslarm.

Två stycken frekvensomriktare (110 kW) skall byttes till LHD (Low Harmonic Drive). De båda motordrifterna skall kompletteras med nödstopp samt CE-märkas enligt maskindirektivet.

Entreprenaden omfattar såväl mark- och husbyggnadsarbeten som elinstallationer

Motala Vattenverk. (2015)

Entreprenaden omfattar leverans och installation av nytt högspänningsställverk 24 kV och nytt likspänningssystem på Råssnäs vattenverk i befintligt rum för högspänningsställverk.

EET levererade ett ICET ställverk modell Swezia om 5 fack, två inkommande, ett mätfack och två utgående effektbrytar fack med Vamps reläskydd. Utgående fack är utförda med ABB VD4 brytare, som kan bytas utan att övriga delar av ställverket göres spänningslöst. Nytt likspänningsskåp och nytt mätskåp uppställdes.

Befintligt utdömt ställverk demonterade i etapper, då driften på vattenverket måste bibehållas. För tillfällig matning under montagetiden skrotas befintligt inkommande fack. Plats fanns därefter för ett nytt inkommande fack och ett mätfack. Med kabel anslutes ett av utgående fack för tillfällig matning av lämplig transformator.

Då detta är inkopplat inklusive mätfacket till nätägarens mätutrustning kan äldre fack demonteras och två nya fack sättas in på platsen. Efter inkoppling, provning och spänningssättning överlämnades anläggningen helt driftklar efter en veckas arbete på plats. Endast korta avbrottsider krävdes vid omändring av samlingsskena.

Evita,  (2015)

Landskrona Energi AB, Öresundskraft AB och Kraftringen Energi AB har, för

att sammankoppla Landskrona/Helsingborg med Eslöv/Lund/Lomma utfört en

överföringsledning för fjärrvärme mellan Landskrona tätort och kraftvärmeverket

vid Örtofta med en längd på ca 30 km . För ledningen har två pumpstationer utförts, dels en i Landskrona vid KVV Energiknuten dels en vid KVV Örtofta.

Den nya pumpstationen i Landskrona är byggt på området som

KVV Energiknuten är placerat på. Byggnaden innehåller förutom ett större pump- och värmeväxlarrum inkluderande ventilationsutrymme, ett rum för transformator och ett för ställverk.

Byggnaden är uppfört dels ovanpå och dels som tillbyggnad av befintligt flislager och utfördes av annan entreprenör med samordningsansvar vad gällde golv och kanalisation av oss.

EET-s entreprenad omfattar i huvudsak:

 • Kabelförläggning i mark för matning av nya pumpar från befintligt ställverk i KVV-byggnaden.
 • Leverans och installation ny trelindad 11/0,69/0,4 2000 kVA Transformator avsedd för omformardrift och utförd för klass Ak och A0 enligt standard SS-EN 50541-1
 • Leverans och installation Nytt HSP-fack till befintligt HSP-ställverk. Det nya facket är ett ICET fack av modell Svezia som dockades till vår tidigare leverans av Schneider/VEI ställverk (Tillverkas ej längre). Det nya facket försågs med Vamps reläskydd.
 • Leverans och installation ett 690 V Ställverk för drift av framtida pumpar och ett 400V ställverk för matning av det nya pumphuset. Ställverken är Elsteel ställverk med en skena på 1600A resp 400 A med Plug In brytare av märke Schneider. Brytarna är försedda med tillbehör för kommunikation med överliggande kontrollssystem i Energiknuten.
 • Leverans och inkoppling av UPS av samma tillverkare som i Energiknuten. EET utförde själv skåp för fördelning.
 • Samtligt kablage, skenpaket och signalkablar inom egen leverans
 •  

Leveransen enligt ABT06 till fullständigt av provad och driftsatt anläggning i överenstämmelse med övergripande tidplan för hela EVITA projektet.

ATS kraftservice, By71,Hälsostaden, Ängelholm

Leverans av 2 st. Elsteel lågspänningsställverk, samlingsskena 2500 A, form 4b samt 2 st. kontrollskåp.

Lågspänningsställverken byggdes med Schneider brytare helt baserat på Elsteels Techno modul koncept. Brytarna monterades som utdragbara enheter, så kallade RU enheter. Ställverken utrustades med Megacons jordfelsövervaknignsssystem.

Respektive ställverk innehöll 10 fack varav 4 kabelfack. 

Skånemejerier, Malmö-Kraftförsörjningssystem för ny produktionslokal. (2015)

Under Skanskas totalentreprenad för uppförande av ny produktionslokal vid MalmöMejeri levererade EET kraftförsörjningssystemet. Reservfacket i befintligt mottagningsställverk bestyckades med brytare på truck från ABB och reläskydd från Vamp.

I den nya produktionslokalen finns separat ställverksrum för högspänningsställverk, transformater och lågspänningsställverk. Högspänningsställverk är ett ICET ställverk modell Swezia om 5 fack utrustade med Vamps reläskydd. En transformator på 800 kVA anslöts till högspänningsställverket med kabel och lågspänningsställverket med kanalskena. Lågspänningsställverk är av modell Elsteel Plug and Power. Intelligenta brytare från Schneider monterades i kassett. Lågspänningsställverket består av sammanlagt 11 fack med brytare uppdelat i två sektioner, Form 4b utfört som TN-C system med en märkström av 2500 A.

Leveransen är komplett med likspännings- och kontrollskåp till fullt provad och driftklar anläggning.

IETV Elektroteknik AB, Ställverk till Sperlingsholms vattenkraftstation.

Som underleverantör till IETV, levererades ett 12kV ICET ställverk modell Swezia. Ställverket innehåller 2 st. generatorbrytarfack, 1 st. brytarfack för matning lokaltransformator med reläskydd Vamp50, 1 st. mätfack och 1 st. brytarfack till transformator med reläskydd Vamp52 för utmatning av el från vattenkraftverket.

I separat leveransen ingick reläskydd fabrikat VAMP265 och VAMP255 för övervakning av kraftstationen. Ställverken levererades uppställda i respektive station för beställarens inkoppling.

VA-Syd. Ombyggnad pumpstation Norra Verket, Lund (2015)

Dricksvattenpumpstation Norra verket, Lund ändras från att ha egen högspänning till att enbart ha lågspänning. Entreprenaden, som var en totalentreprenad med totalansvar till inkopplad och driftsatt anläggning omfatande:

• föranmälan av servisbyte från 10kV till 400V

• leverans, nyckelfärdig installation och driftsättning av ett nytt lågspänningsställverk

• leverans, nyckelfärdig installation och driftsättning av nya 110VDC system och I/O skåp

• leverans, nyckelfärdig installation och driftsättning av ett nytt brandsläcksystem

• byggtekniska åtgärder på befintliga rum

• demontering sanering och återvinning/destruktion av transformatorer, låg- och mellanspänningsställverk

• byte av kraftkablage

• markarbeten asfaltering och återställning

VA-Syd Station HF, Sjölunda ARV, Malmö

Projektet avser uppförande av ny ställverksbyggnad, installation av ny 800 KVA högspänningstransformator och nytt mellanspänningsställverk, Schneider H3000 om fem fack med tillhörande manöverskåp, kontrollskåp och likspänningsskåp. I entreprenaden ingick även två stycken kopplingsskåp, brandsläckningssystem och brandlarmsystem. Brandsläckningssystemet är nytt för VA-SYD baserat på släckning med aerosol (CleanSol). Nya lågspänningskablar, (4 ledare) förlades från den nya stationen till befintliga lågspänningsställverk i byggnader intill. Byggnaden försåg med övertrycksventilation och värmeåtervinning (FDX-aggregat). Entreprenaden omfattade projektering, leverans, montage, material, avprovning och installationer till en fullt komplett och funktionsfärdig anläggning. Allt markarbete ingick inklusive återställning med asfaltering och grässådd. Ombyggnadsarbeten utfördes med minimala störningar av driften på reningsverket.

2014

Gävle Energi, reläskyddsbyte

Åt Gävle Energi AB utförde vi reläskyddsbyte och utbyte av befintlig stationsautomation i 70/11 kV fördelningsstation, F8 Fredriksskans. Arbetet bedrevs som en totalentreprenad enligt ABT 06.

Reläskydd ur Vamps nya serie 300 förtrådades med provdon på vår verkstad. Sammanlagda levererade och installerade 22 skydd varav 16 till utgående linjer och övriga som skydd för två transformatorer. För transformatorskydd ingick även Vamp265 diff. skydd , och lindningskopplarautomatik från ABB. Skydd för transformatorerna monterades i befintliga skåp medan nya skåp byggdes för reläskydd till utgående linjer. Samtliga skydd leverades provade och inställda för inkoppling linje för linje på plats. Slutlig provning skedd på plats före drifttagning.

I samband med reläskyddsbytet leverades ett nytt fjärrkontrollsystem. Netcontrol utförde komponent leveransen, programmering, provning på verkstad och i stationen i EET-s entreprenad. I entreprenaden ingick även byte av två kompletta brytartruckar fabrikat ABB VHE 12. brytare på kassett.

Nässjö affärsverk, leverans reläskydd

Till Nässjö affärsverk levererades 18 st. reläskydd ur Vamp200 serien. Reläskydden monterades på 19 tums ramverk med provdon och ledningssvans. I leveransen ingick även lindningskopplarautomatik från Eberle, SPAU341.

4.Man el

Leverans av 4 st 12 kV fack ur ICET serie N, ett så kallat Svezia ställverk till 4 Mans el för installation i ett vattenkraftverk. Ställverket består av två inkommande fack ett mätfack och ett utgående effektbrytarfack med Vamp40 reläskydd. Ställverket levererades fritt vattenkraftverket med ledning av EET för uppställning och inkoppling.

ATS kraftservice, Hälsostaden, Ängelholm

Leverans av 2 st. Elsteel lågspänningsställverk samt 4 st. kontrollskåp. Lågspänningsställverken byggdes med Schneider brytare.helt baserat på Elsteels Techno modul koncept. Brytarna monterades som utdragbara enheter, så kallade RU enheter. Ställverken utrustades med Megacons jordfelsövervaknignsssystem. Sammanlagt levererades 8 fack varav 3 kabelfack.

Kraftringen, Ny fördelningsstation F03, Ljungbyhed

Levererans av ny byggnad och nya transformatorfundament. Fundament och bottenplatta gjöts på plats medan väggar och byggnad var prefabricerade. Allt markarbete på en orörd tomt ingick, inklusive utsättning mm. Transformatorbåsen har väggar på tre sidor och kan kompletteras med en fjärde i det fall att bullernivån blir besvärande för de boende på andra sidan gatan. Transformatorbåsen utrustades med specialtillverkad gallerdurk av stål, som släpper igenom regnvatten och eventuellt oljespill men förhindrar syretillträde och därmed oljebrand. I ett av transformatorbåsen uppställdes en begagnad 20/10 kV transformator tillhandahållen av Kraftringen samt nollpunktsreaktor och motstånd i båda båsen.

Byggnaden uppbyggdes av prefabricerade betongelement uppställd på en platsgjuten bottenplatta. Bottenplattan förses med glatta rör för kabelförläggning. Byggnaden innehåller fyra rum vardera utgörande egen brandcell.

I byggnaden uppställdes ett UNIVERSAL C 24 kV ställverk i en A och en B-skena. I angränsande rum uppställdes ett UNIVERSAL C 12 kV ställverk också med A- och B-skena. Ställverket utrustades med Vamp reläskydd för utgående och inkommande linjer.

I separat utrymme uppställdes kontrollskåp, ett sedvanligt kontrollskåp för larm och enkel manövertablå, två skåp för kontroll och mätutrustning till två 10 MVA transformatorer, ett skåp för kundens mätutrustning ett skåp för fjärrkontrollutrustning och ett optoskåp. I kontrollrummet uppställdes VS-central och två styck redundanta likspänningsaggregat. Batterierna uppställdes i ett separat rum med forcerad undertrycksventilation.

All kabelinkoppling ingick, både inkommande 24 kV matning, kablage till båda transformatorerna och skarvning och inkoppling av utgående kablar. Grävning och återställande av mark ingick för kablar till gamla stationen.

Stationen fjärrkontrolleras genom att reläskydd och signalcentral kommunicerar via optisk fiber med protokollet IEC61850.

Som avslutning utjämnades och hårdgjordes marken på tomten och runt tomten sattes driftstängsel enligt Svenska Kraftnäts rekommendation och nytt tomtgränsstaket.

Kontrakt skrevs i slutet av februari. Projektarbetet följde uppgjord tidplan med driftsättning under vecka 40 och inkoppling veckorna därefter. Slutbesiktning utfördes under november.

Station 27, Volvo Personvagnar AB Olofström

Till station 27 levererades ett ICET ställverk modell Swezia med 6 fack, varav 2 st. inkommande lastbrytarfack, 1 st. jordningskopplarskåp och 3 st. utgående brytarfack med reläskydd typ VAMP40. Vi levererade och driftsatte 2 st. 2000 KVA gjuthartsisolerade transformatorer med låga förluster (Miljö+), samt 2 st. Elsteel lågspänningsställverk med ABBs brytare i storlek 200-600 A monterade i kassett. I leveransen ingick även leverans och inkoppling av kontrollskåp med signaltablå och likspänningssystem med batteri back-up samt byggnadsarbeten för uppfräschning av ställverksrummet och montage av ny belysning. Själva ställverksbytet utfördes under industrisemestern och var klarställt med god marginal för en långtgående provning före idrifttagning av processen igen. Kontrakt tecknades i april 2014 och entreprenaden stod helt klar i mitten av augusti 2014.

Nätstations Alliansen AB Leverans av mellanspänningsställverk till STENA Metalls återvinningsstation i Halmstad.

Som underleverantör till Nätstations Alliansen AB levererades ett 12kV ICET ställverk modell Swezia. Ställverket innehöll 3 st. inkommande lastfrånskiljarfack, 1 st. mätfack med lastfrånskiljare samt 2 st. utgående brytarfack med reläskydd typ VAMP40. Ställverken levererades uppställt på plats för Nätstations Alliansen ABs inkoppling hos kund. Beställning i slutet av februari 2014 med uppställning under Kristi Himmelsfärdshelgen 29/5 -2014.

VA SYD MALMÖ Nytt lågspänningsställverk för slambehandling, Sjölunda avloppsreningsverk.

I byggnad för avvattning installerades nytt lågspänningsställverk och driftsattes med tidigare levererat högspänningsställverk och transformator (se referenser 2010 VA SYD ställverk till ny slambehandling, Sjölunda avloppsreningsverk) Entreprenaden, enligt ABT06, bestod av konstruktion, leverans, montage/installation och provning av 1 st.

lågspänningsställverk med intelligent lösning för motorstyrning- och övervakning av grupper, installation av nytt skenförband från transformator M, leverans och installation av nytt självreglerande avstämt kondensatorbatteri, flytt av elskåp för styrutrustning till ventilation, demontage av befintligt ställverk E6, nya plattor till mellangolvet, flytt av dörrar, leverans och installation av ett komplett brandlarm- och brandsläcksystem, styrsystem bestående av I/O-moduler och kommunikation till ställverk och befintligt överordnat system, stativ med spänningsfördelning för 230VAC, 24DC och mellanreläer för styrsystem. Ställverket är uppbyggt enligt Elsteels lågspänningssystem med brytare på nya kassettmodulen. Med detta system är det lätt att möblera om och byta grupper från ett fack till ett annat. Mindre motorgrupper monterades på ABBs slimline-system för största möjliga flexibilitet.

Brytare är av märke Schneider Electric AB med kommunikation och styrmöjligheter via Modbus. Med LUFP7-moduler omvandlas programmeringsspråket till Profibus och brytarna anslöts med fiber till ABBs fjärrkontrollssystem. Detta baserat på Profibus, som sedan tidigare använts av driften på avloppsreningsverket. Allt arbete med omkoppling utfördes i samarbete med beställaren som hade pågående drift av slamhanteringen under hela entreprenadtiden. Utrustningen valdes med tanke på förekomsten av svavelväte. Ställverk och nyinstallation utfördes med förtenta kopparskenor/kopplingstråd Kontakt tecknades i 30 maj 2013 och entreprenaden stod klar i februari 2014.

Falbygdens Energi AB, Ombyggnad station Uddagården

Befintligt 12 kV utomhusbetjänat ställverk ersattes med ett nytt ICET ställverk typ UNIVERSAL-C. Befintlig stationsbyggnad kompletterades med nytt ställverksrum i vinkel för det nya 12 kV ställverket. Den nya delen är utförd med prefabricerade betongelement. Fasaden är uppmurad med tegel, som så långt möjligt liknar befintlig byggnad. Tak och anslutningar är utförda så byggnaden ser ut som en enhet tillsammans med den tidigare. UNIVERSAL-C ställverk är ett metallkapslat fabrikstillverkat ställverk helt utfört och provat enligt SS-EN 62271-200. Ställverket har ABB VD4 brytare och är uppställt i en A-sida med 7 fack och en B-sida med 7 fack sammanbundna med Liflex-förband.

Brytare är kassettbrytare. Reläskydd av fabrikat VAMP255 och VAMP230 möjliggör fjärrkommunikation, manövrering och samtidig avläsning av mätvärden. I entreprenaden ingick även anslutning omprogrammering av befintligt SCADA system av typ ABB RTU560. Ombyggnad kontroll- och likspänningssystem liksom all installation i den nya byggnadsdelen utfördes till fullt driftklar station. Inkoppling gjordes av beställaren. Som kuriosa ingick även en väderstation som vars uppmätta värde överfördes direkt till operatörscentralen. Kontakt tecknades i juni 2013 och entreprenaden stod klar 1 februari 2014.

Nässjö Affärsverk Elnät AB, Reläskyddsleverans till station Svarven

EET levererade färdigtrådade reläskydd med provdon och ledningssvans på 19-tums ramverk. För utgående ledningar levererades 16 st. reläskydd fabrikat VAMP230 varav 2 st. för 40 kV ledningar med riktat jordfelsskydd. För transformatorskydd levererades 1 st. reläskydd fabrikat VAMP230 och 1 st. VAMP265 differentialskydd samt 1 st. spänningsregleringsautomatik SPAU341C1. Beställning erhölls i april 2014 och hela leveransen utförd augusti 2014.

2013

VA SYD MALMÖ Förluftningsanläggning byggnad D1, Sjölunda Avloppsreningsverk

Befintlig bassäng för luftning av sedimenterat slam från 70-talet utnyttjades för ny station. Bassängen demolerades, betongmassor sorterades och krossades och användes för återfyllnad. Grusbädd utfördes och ny prefabricerad station med 4 st. rum uppfördes. I ena rummet installeras ett högspänningsställverk typ MSX, från Schneider Electric AB. Ett rum med lågspänningsställverk, typ Elsteel, med brytare på kassett. Ett rum med lågenergi torrisolerad transformator, 800 kVA 12/04 kV och ett mindre servicerum för släck-, inbrott- och brandlarmscentral samt FTG aggregat för ventilation och återvinning av värme.

I lågspänningsrummet uppställdes filterbatteri, manöverskåp, likspänningsskåp och kontrollskåp. Kylning ordnades med AC. Omfattande kabelförläggning i befintliga kulvertar och nya kabelgravar utfördes då kablar byttes från 4 ledare till 5 ledare. Ny håltagning utfördes för den nya sträckningen av kablar. Omläggningen utfördes under full drift av reningsverket. Grusbädd utfördes för nytt containerbaserat reservkraftsaggregat i annan leverans. Inkoppling och samordnad provning ingick. Kontrakt tecknades i slutet av augusti 2013 och entreprenaden stod klar slutet av februari 2014.

Station 7 och 10, Volvo Personvagnar AB Olofström

Till stationerna levererades ICET ställverk modell Swezia. I station 10 med 4 st. fack och station 7 med 5 st. fack med reläskydd VAMP40 på utgående linjer. Leverans av 2 st. Elsteel lågspänningsställverk med ABBs brytare i storlek 200-600 A, monterade i kassett. I leveransen ingick även 2 st. gjuthartsisolerade transformatorer om 1600 kVA, typ miljö+ med låga förluster. Leverans av kontrollskåp med signaltablå och likspänningssystem med batteri back-up. Själva utbytet skedde under industrisemestern och var färdig med god marginal för en långtgående provning före idrifttagning av processen igen. Kontrakt tecknades i april 2013 och entreprenaden stod helt klar i september 2013.

Höganäs Energi AB, Transformatorstation Gustav Adolf, EM1

För mottagande av el från 3 st. vindkraftsmöllor byggdes 24 kV ställverket i Gustav Adolfs schakt, Höganäs om. 2 st. befintliga fack byggdes om till brytarfack och 2 st. begagnade fack koppladess samman med befintligt ställverk. Ställverket var ett gammalt ASEA ställverk med HKK brytare. Beställaren tillhandahöll brytare och tomfack. Allt arbete med ändring av skenor och anslutningar samt signaler för manövrering, indikering och fjärrsignaler ingick. Facken kompletterades med ström- och spänningstransformatorer. Reläskydd av fabrikat VAMP230 installerades, programmerades och provades. Samtliga byggnadsåtgärder ingick samt komplettering av befintlig manövertavla i mosaikutförande. Beställning erhölls i slutet av augusti 2013 och slutbesiktning skedde i mitten av november 2013. Vindkraftverken inkopplades i början av november 2013.

Luftfartsverket - Byte av ställverk K506 Malmö EPN (flygledarskolan) Sturup

Utförandeentreprenad totalentreprenad för utbyte av lågspänningsställverk K506 inom ATCC på Sturups flygplats. Lågspänningsställverk om 5 st. fack för borttagbara, intelligenta brytare av märke Schneider Electric AB med 4 st. kabelfack. Ställverket är försett med jordfelsövervakning typ Megacon. I leveransen ingick även ett nytt likspänningssystem. Befintlig utrustning demonterades och ny uppställdes och kopplades in under en semestervecka. All projektering av LSP-ställverk med kringutrustning ingick i entreprenaden. Kontakt tecknade mars 2013 och entreprenaden stod klar i augusti 2013.

Göteborg Energi AB- Byte lågspänningsställverk T09 von Utfallsgatan.

Leveransen till fullt driftsatt anläggning enligt ABT06 omfattade

• 2 st. nya lågspänningsställverk, form 4b, baserat på Elsteels lågspänningskoncept med skena på 2500 A, och plug in brytare av märke Terasaki.

• leverans, uppsättning och inkoppling skenbryggor

• leverans, uppställning och inkoppling filterkondensatorbatteri

• ur- och återinkoppling av ledningar för kraft, signal och manöver.

• iordningställande av ställverksrum med nödvändig håltagning, brandtätning, nya täckplåtar bättringsmålning etc.

• demontage av befintliga ställverk samt omhändertagande enligt upprättad avfallsplan

• anslutning av kontroll-, signal-, manöverkablar för fungerande anläggning

• modifiera och ansluta kablar från befintlig 110V försörjning till fungerande anläggning

• utförande av jordningssystem och potentialutjämningssystem.

• utförande av transformatorautomatik för optimal belastning av två transformatorer

• konstruktion, ritningsarbete inklusive ändring berörda befintliga ritningar, dokumentation med relationsritningar och drift- och underhållspärmar, kvalitetspärm mm enligt förfrågningsunderlaget

• Planera och utföra arbetet i samarbete med beställaren och om detta medför tillfälliga anordningar utföra sådana.

• Ansvara i vår entreprenad för BAS-P och BAS-U

• Myndighetskontakter med för- och färdiganmälan

Utrustningar levererades fabriksmonterade i så stora enheter som möjligt, med avseende på intransport till lokalen. Termografering/värmefotografering av samtliga strömskenor. Kontrakt tecknandes i maj 2013 med komplett leverans under oktober 2013.

Borås Elnät AB Reläskyddsbyte station Hultasjö

Som underleverantör till Caverion (YIT) levererade EET färdigtrådade reläskydd med provdon och ledningssvans på 19 tums ramverk. Reläskydd fabrikat VAMP230 och VAMP265 levererades som transformatorskydd tillsammans med lindningskopplarautomatik. För utgående ledningar levererades 23 st. VAMP52 med A-Eberle skydd för transientmätning enligt Wicher. Längsdifferentialskydd VAMP59 ingick för inkommande 30kV ledning. Kommunikation mellan stationerna utfördes med fiberkabel. Ljusbågsvakt VAMP321 med tillhörande slavar och sensorer ingick också i leveransen. Kontrakt tecknandes i april 2013 och hela entreprenaden stod klar i april 2014.

4 Man's El AB, Ställverk till vattenkraftstationerna Bro och Åby

Som underleverantör levererades 12kV ICET ställverk modell Swezia; ett ställverk till respektive station. Ställverket till Bro innehåller 1 st. generatorbrytarfack, 1 st. brytarfack för matning lokaltransformator, 1 st. mätfack och 1 st. brytarfack till transformator för utmatning av el från vattenkraftverket. Brytarfacken i Bro utrustades med reläskydd VAMP50. Ställverket till Åby innehåller 1 st. generatorbrytarfack, 1 st. brytarfack för matning lokaltransformator och 1 st. mätfack. Ställverken levererades uppställda i inomhusbetjänade plåtstationer från Holtab. Hela stationen färdigställdes för leverans på vår verkstad för kundens inkoppling på plats.

Kraft i Småland AB, ställverk till Svedala Arbrå i Sandvikskoncernen

Som underleverantör till levererades denna gång ett 12kV ICET ställverk modell Swezia med 5 st. fack, som är likvärdigt med tidigare leveranser av VEI-ställverk. (4 st. inkommande lastbrytarfack och 1 st. utgående brytarfack utrustade med reläskydd VAMP40) till Sandvikens anläggning i Svedala. I leveransen ingick även ett kontrollskåp med signaltablå och likspännings back-up. Ställverk och kontrollskåp levererades uppställda och provade med all intern trådning. Konstruktionsansvar för hela anläggningen med transformatorer ingick.

IETV Elektroteknik AB, Ställverk till Broby och Knislinge vattenkraftstationer.

Som underleverantör till IETV, levererades denna gång 12kV ICET ställverk modell Swezia, som är likvärdigt med tidigare leveranser av VEI-ställverk, ett ställverk till respektive station. Respektive ställverk innehåller 2 st. generatorbrytarfack, 1 st. brytarfack för matning lokaltransformator, 1 st. mätfack och 1 st. brytarfack till transformator för utmatning av el från vattenkraftverket. I leveransen ingick reläskydd fabrikat VAMP265 och VAMP255 för övervakning av kraftstationen. Ställverken levererades uppställda i respektive station för beställarens inkoppling.

2012

VA SYD LUND Ny 12 kV mottagningsstation, Källby avloppsreningsverk

Ny prefabricerad stationsbyggnad uppställdes på grusbädd. Allt markarbete inklusive utsättning och bygglov ingick i entreprenaden. Byggnaden har ett driftrum och ett kontrollrum. Rummen är försedda med forcerad ventilation, luftkonditionering, brandsläckningssystem samt brand och inbrottslarm. Nytt Schneider Electric AB mellanspänningsställverk, typ MSX om 6 st. fack uppställdes. Ställverket är för 12 kV med 630 A skena. Brytare är på golvgående truck. Kontrollskåp, batteriskåp, och brandsläckningskontroll uppställdes och anslöts i det separata utrymmet. Inkoppling skedde under drift av reningsverket med enbart korta avbrott.

VA SYD MALMÖ Spillepengens pumpstation

I befintlig byggnad uppfördes nya rum för ställverk, kontrollutrustning, transformator och lågspänningshuvudbrytare. Rummen förseddes med forcerad ventilation, brandsläckningssystem samt brand- och inbrottslarm. Nya dörrar, tryckavlastningsöppningar och ventilationsöppningar gjordes i befintlig fasad. Nytt Schneider mellanspänningsställverk, typ MSX om 5 st. fack uppställdes. Ställverket är för 12 kV med 630 A skena. Brytare är på golvgående truck. Kontrollskåp, batteriskåp, UPS m.m. uppställdes och anslöts i det separata utrymmet. All inkoppling skedde under samtidig drift av pumpstationen, vilket möjliggjordes genom matning från en av befintliga transformatorer i det första rivningsskedet och i skede två genom matning av ny transformator.

Nytt 12 kV mellanspänningsställverk om 5 fack, fabrikat Schneider Electric AB typ MSX, levererades. Ställverket har en strömskena på 630. Brytare är på golvgående truck. Kontrollskåp, batteriskåp, UPS m.m. ställdes upp och anslöts till det separata utrymmet. All inkoppling skedde under samtidig drift av pumpstationen, vilket möjliggjordes genom matning från en av befintliga transformatorer i det första rivningsskedet och i det andra skedet genom matning av ny transformator.

Tarkett AB Hanaskog Ställverksbyte

Leverans, inkoppling och idrifttagning av ett Elsteel lågspänningsställverk om 10 st. fack med brytare på plug-in sockel. Ställverket har en strömskena på 3200 A. Ställverket är uppställt i befintligt driftrum, där även golvet byttes ut under produktionsstoppet.

Station 22 Volvo Personvagnar AB Olofström

Leverans av 24 kV VEI-ställverk om 5 st. fack med reläskydd VAMP40 på utgående linjer och 2 st. Elsteel lågspänningsställverk med ABB-brytare i storlek 200 till 600 Ampere, monterade i kassett. I leveransen ingick även 2 st. gjuthartsisolerade transformatorer om 1600 kVA, kontrollskåp med signaltablå och likspänningssystem med batteri back-up. Själva utbytet skedde under industrisemestern och var färdig med god marginal för en långtgående provning före idrifttagning av processen igen.

Kraft i Småland AB, ställverk till Svedala Arbrå i Sandvikskoncernen

Som underleverantör till det nybildade bolaget Kraft i Småland AB, levererades ytterligare ett 12kV Schneider/VEI-ställverk om 6 st. fack (3 st. inkommande lastbrytarfack och 3 st. utgående brytarfack utrustade med reläskydd VAMP40) till Sandvikens anläggning i Svedala. I leveransen ingick även ett kontrollskåp med signaltablå och likspännings back-up. Ställverk och kontrollskåp levererades uppställda och provade med all intern trådning. Konstruktionsansvar för hela anläggningen med transformatorer ingick.

IETV Elektroteknik AB Ställverk till Njura

Ett 24 kV Schneider/VEI ställverk med mät- och brytarfack för utmatning av alstrad energi i vattenkraftverket ställdes upp i pre-fabricerad plåtbyggnad från Holtab. Stationen levererades nyckelfärdig från vår verkstad till plats för beställarens inkoppling.

Tranås Energi AB – Kraftvärmeverk Etapp 2

Denna entreprenad innefattar leverans av en prefabricerad stationsbyggnad innehållande 1 st. 12 kV kassettställverk av typ Eaton-Holec FMX med kontroll och likspänningsskåp till driftklar anläggning. Stationen utfördes med plats för transformator och lågspänningsställverk för en framtida kontorsbyggnad.

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) – Ställverk till fjärrkyla

Totalentreprenad för ställverks- och transformatoranläggning för HEM AB. Entreprenaden omfattade konstruktion, leverans, montage, provning och driftsättning av: Xiria - Ställverk 12 kV med 6 st. fack, transformator 12/0, 4 kV, Elsteel-ställverk 400 V med brytare monterade på kassett.

Reläskyddsbyte ÄT47 Handen – Vattenfall distribution

I denna entreprenad ingick leverans och byte av 40 st. reläskydd, 1 stationskontrollanläggning, 2 kontroll- och likspänningsskåp 110 V DC, leverans och förläggning av erforderliga kablar samt övrig specificerad utrustning. Vi har även levererat 40 st. utbytesbrytartruckar – 24 kV 1250 A fabrikat ABB, samt 4 st. brytartruckar 24 kV 3150 A fabrikat ABB. I entreprenaden ingick även erforderligt montage, installation och inkoppling av levererad utrustning, konstruktion och dokumentation av leveransen samt provning av leverans till driftklar anläggning.

Affärsverken Karlskrona AB – Intaget KVV Karlskrona Entreprenad 8/Byte reläskydd och Brytare 24 kV ställverk

KVV Karlskrona Entreprenad 8/Byte reläskydd och Brytare 24 kV ställverk I denna entreprenad ingick leverans och byte av 40 st. reläskydd, 1 stationskontrollanläggning, 2 kontroll- och likspänningsskåp 110 V DC, leverans och förläggning av erforderliga kablar samt övrig specificerad utrustning. Vi har även levererat 40 st. utbytesbrytartruckar – 24 kV 1250 A fabrikat ABB, samt 4 st. brytartruckar 24 kV 2500 A fabrikat ABB. I entreprenaden ingick även erforderligt montage, installation och inkoppling av levererad utrustning, konstruktion och dokumentation av leveransen samt provning av leverans till driftklar anläggning.

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening – Perstorp

I denna entreprenad ingick det att leverera ett nytt 20kV-ställverk med nya Tavrida brytare och reläskydd, nya VAMP255 reläskydd till ett befintligt 10kV-ställverk, samt ny LS-fördelning. Befintliga transformatorer och nollpunktssystem behölls. Stationen kopplades upp mot befintligt fjärrkontrollssystem. Beställaren utförde inkoppling.

Borgholm Energi Elnät AB M1

Denna entreprenad innefattade en utökning av befintligt ställverk med ytterligare 2 st. fack av samma fabrikat och konstruktion som den befintliga. Leverans och montage av reläskydd med provdon, 2 st. nya till nya fack och 3 st. för utbyte. Leverans och installation av ljusbågvaktssystem.

Landskrona Kraft AB – KVV Lot 7A

Till Landskrona Energis nya Kraftvärmeverk utförde EET en komplett leverans omfattande, montage och driftsättning av ett 12 kV system ställverk om, inklusive generatorbrytare, lågspänningsfördelning på två nivåer, 690V och 400V, likspänningsanläggning samt UPS med fördelningscentral för nytt kraftvärmeverk. Leveransen innefattade även ombyggnad och demontering av befintligt ställverk i befintlig Hetvattencentral samt leverans och installation av ett nytt servisställverk, och demontering av befintligt fördelningsställverk, till det lokala reningsverket - NSVA. För kontroll och manövrering är samtliga brytare och reläskydd anslutna till operatörssystemet via ett Profibus.

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening – Gräsryd

Detta projekt innefattade en totalentreprenad av Gräsryd fördelningsstation där kunden utför inkoppling. I platsbyggd station har installerats ett 10 kV och ett 20 kV, Tavrida ställverk med Tavrida brytare samt reläskydd (VAMP). I stationen finns även ett lågspänningsställverk med lister, kontrollskåp och fjärrskåp. I separata utrymmen placerades nollpunktsutrustning och oljeisolerad transformator av kunden. Kunden utförde själv installation av belysning och inkoppling m.m. baserat på EET- konstruktion.

Ystad Energi AB, Kraftvärmeverk

Totalentreprenad som omfattade att ersätta befintliga 10/0,4 kV ställverk med 12 kV SCHNEIDER VEI/UFC - ställverk. I leveransen ingick även ett likspänningsskåp och ett Elsteel lågspänningsställverk med ett tiotal grupper monterade på kassett. Demontage av befintliga ställverk, uppställning ny utrustning och samtlig inkoppling av kraftkablar och sekundärkablage, samt provning till driftklar anläggning. Även blinkfri inkoppling av reservkraft ingick.

2011

Kraft i Småland AB, ställverk till Svedala Arbrå i Sandvikskoncernen

Som underleverantör till det nybildade bolaget Kraft i Småland AB, levererades ett 12kV VEI-ställverk om 7 st. fack (1 st. jordningskopplarskåp, 2 st. inkommande skåp och 4 st. utgående skåp utrustade med reläskydd VAMP40) till Sandvikens anläggning i Svedala. I leveransen ingick även ett kontrollskåp med signaltablå och likspännings back-up. Ställverk och kontrollskåp levererades uppställda och provade med all intern trådning. Konstruktionsansvar för hela anläggningen med transformatorer ingick.

Byte reläskydd i station Södra Sandby, Skånska Energi Elnät AB

I station Södra Sandby har EET utfört byte av samtliga reläskydd enligt nedan och genom underentreprenören Netcontrol anpassat fjärrkontrollutrustning med ny RTU anläggning. Reläskydd är av märke VAMP som monterats på frontplåt med RTXP provdon anpassade till befintligt reläskyddskåp alternativ i vissa fall på Combiflexsystem. Ställverket har även försetts med ljusbågsvakt. Samtliga program för reläskydden och anslutningskabel till PC har levererats. Sammanlagt levererades 28 reläskydd, ett ljusbågsvaktssystem och utrustning för spänningsreglering enligt 130 kV.

• Transformatorskydd VAMP265 och VAMP230.

• Ledningsskydd VAMP52 och VAMP245 med återinkopplingsfunktion.

• Kondensatorbatteriskydd VAMP245

• Ljusbågsvakt VAMP321 med slavar och sensorer

Hässleholms kommun, Tekniska Skolan

Ett äldre högspänningsställverk och lågspänningsställverk byttes mot nytt VEI-ställverk om 4 st. fack: 2 st. inkommande samt 1 st. mätfack och 1 st. utgående fack (utrustat med Wick reläskydd) samt ett nytt Elsteel lågspänningsställverk med ABB brytare. Utrustningen är placerad i skolans källare med en elektromagnetisk strålning som kan ge påverkan i lektionssalar m.m. Med en ny strömskena kan lågspänningsställverket flyttas inom ställverksrummet så att de inte står direkt under lektionssalar. Befintlig transformator behölls i befintligt transformatorhölje. Bytet var komplicerat p.g.a. att utrustningen fanns i källarlokal.

Vattenfall Heat Nordic AB

Leverans av ljusbågsvakter till lågspänningsställverk för rökgaskondensering i Lyckeboverket som rent personskydd. I leveransen ingår konstruktion, montage och idrifttagning av 1 st. Vamp121 med 8 sensorer under verkets revisionsperiod.

Station 24 Volvo Personvagnar AB Olofström

Leverans av 24 kV VEI-ställverk om 5 fack med Vamp reläskydd Vamp40 på utgående linjer och två Elsteel lågspänningsställverk med ABB-brytare i storlek 200 till 600 ampere, monterade i kassett. I leveransen ingick även 2 st. gjuthartsisolerade transformatorer om 1600 KVA, kontrollskåp med signaltablå och likspänningssystem med batteri back-up. Demontage av befintliga ställverk, byte av ställverksgolv, uppställning ny utrustning och samtlig inkoppling av kraftkablar och sekundärkablage, samt provning utfördes under tre semesteruppehållveckor med ett par dagar till godo.

IETV Elektroteknik AB- ställverk till Njura och Ronneby

EET levererade 24 kV VEI-ställverk till IETV för deras uppgradering av vattenkraftstationerna i Ronneby och Njura. Till stationen i Njura levererades 6 st. fack och till Ronneby 3 st. fack. Ställverken utrustades med reläskydd VAMP50. Ställverken levererades kompletta med all intern trådning, reläskyddsinställning, provning och uppställning på plats.

Bollnäs Energi

EET levererat nytt 12 kV VEI-ställverk för ombyggnad av befintligt ställverk då Bollnäs Energi utökade sitt värmeverk med nytt kraftvärmeverk. Ställverket innehåller 12 st. fack. Utgående fack utrustades med reläskydd typ VAMP50. Generatorfacket har reläskyddet VAMP230. I leveransen ingick kontrollskåp med likspänningssystem. Montage på plats med värmeverkets befintliga anläggning i drift.

2010

C4 Elnät AB station Hedentorp

EET levererar nya reläskydd fabrikat VAMP40, Vamp 265, Vamp230 och REG-D till två krafttransformatorer i station Hedentorp. Leveransen består av 17 reläskydd monterade frontplåt med provdon förberett för inkoppling, driftsättning och provning med minimalt driftavbrott. Leveranzen är en totalentreprenad med konstruktion, montage och provning till färdig anläggning. Leveransen innehåller även kommunikation till C4 kontrollrum (TCPIP) i Kristianstad.

Rogers El, UBD

UBD rekonditionerar katalysatorer till lastbilar. En pågående ökning av kapaciten har gjort att befintligt lågspänningställverk är för litet. Istället kommer UDB att installera ett nytt 12 kV VEI ställverk om 4 fack och bli högspänningsabonnenter, en installation som betalar sig på mindre än 5 år. I EET-s leverans ingår förutom högspänningsställverket, leverans av 1 st Elsteel lågspänningsställverk om 4 fack och en 1600 KVA torrisolerad transformator. All konstruktion, montage, inkoppling till fullt driftklar anläggning ingår i entreprenaden.

Klagshamns Avloppreningsverk

Leverans av ny prefabicerad ställverksbyggnad 10x5 m2. Bottenplatta gjutes på plats med rör för kablar. I byggnaden uppställes ett st 24 kV AREVA ställverk typ MSX om12 fack. Utgående fack är utrustade med Vamp40 reläskydd. I separat kontrollrum uppställes kontrollskåp och manövertavla samt redundanta likspänningsaggregat med ventilreglerade batterier. Byggnaden förses med brandlarm och släckningssystem.

Byggnaden är ventilerad och uppvärmes på vintern med takkasetter och kyles på sommaren med lutfkonditionering. Entreprenaden är en totalentreprenad med förläggning av nya kablar för en förändrad eldistribution inom området från det gamla ställverket, som skall rivas, till det nya. Nya manöverkretsar kopplas samman med befintligt system och ny kabel för reservkraft installeras. All ur/inkoppling skall ske med avloppsreningsverket i full drift. Maximalt driftavbrott är 4 timmar. I entreprenaden ingår även sanering av gamla oljekablar och skrotning av en st torrisolerad transformator.

Vattenfall Heat Nordic AB

Leverans av ljusbågsvakter till lågspänningsställverk i Lyckebo som rent personskydd. I leveransen ingår konstruktion, montage och idriftagning av ett st Vamp 121 med 8 sensorer.

EON-ES, Ställverk till Hammarplast, Tingsryd

Leverans av ett styck 12 kV VEI ställverk om 9 fack uppställt i mottagningstation för EON-ES-s inkoppling. Samtliga utgående fack utrustade med reläskydd typ Vamp40.

EON-ES, Ställverk till Köpcentrum Nya Samarkand, Växjö

Leverans av 12 kV VEI ställverk, ett om 7 fack uppställt i mottagningstation och ett om 3 fack uppställt i satelitstation. Samtliga utgående fack utrustade med reläskydd typ Vamp52.

Södra Hallands Kraft ek. För., Veinge kyrkby

Ny fördelningstation med prefabricerad betongbyggnad i rödbrun granit och nytt 24 kV VEI- ställverk om 6 fack försedda med reläskydd Vamp52, kontrollskåp med likspänningssystem och listställverk levererade komplett uppställt för kundens inkoppling. Hela konstruktionsansvaret vilade på EET.

Volvo Car AB, Olofström

Leverans av 24 kV VEI ställverk om 5 fack och två Elsteel lågspänningsställverk med ABB brytare i storlek 200 till 600 ampere, monterade i kasett. I leveransen ingick även kontrollskåp med signaltablå och likspänningssystem med batteriback-up. Demontage av befintliga ställverk, byte ställverksgolv, uppställning ny utrustning och samtlig inkoppling av kraftkablar och sekundärkablage, samt provning utfördes under två semesteruppehållveckor med ett par dagar till godo.

Elan El / Sävenäs KVV, Göteborg

EET levererar ett 12 kV ställverk märke Areva om tre fack och ljusbågsvakt Vamp 120. I leveransen ingår konstruktion, montage med generatorförband och provning.

IKEA, Helsingborg

Leverans av komplett kraftförsörjningsanläggning bestående av 1 mellanspänningsställverk av märke VEI innehållande 2 inkommande fack, ett mätfack med sektionering, och tre utgående fack, tre gjuthartsisolerade transformatorer och tre lågspänningsställverk av märke ELSTEEL samt batteri- och signalanläggning. Leveransen är en turn key leverans med totalansvar innehållande montage, provning, idrifttagning och dokumentation.

Citytunneln: Stationer i Lockarp och Lernacken

Balfour Beatty Rail AB har beställt 2 st stationer bestående vardera av byggnad i betong,1 st 24 kV ställverk, Transformator, UPS, Centraler för normalkraft och prioriterad kraft med komplett konstruktion, montage till avprovad anläggning.

Gällivare Kraftvärmeverk

EET levererar 12 kV ställverk Areva om 10 fack med reläskydd VAMP 40 och ljusbågsvakt Vamp 221, 110 V dc anläggning för signalhantering och drift. Leverans av en step-up transformator 11MVA och en lokalkrafttransformator, tre lindningar, 690/400 V. EET utför komplett installation konstruktion och provning.

Fortifikationsverket Enköpings Garnision

EET skall leverera 2 st stationer i betong Leveransen är en turn-key leverans och innefatta schaktning, leverans av byggnad, leverans av vardera 1 st 12 kV ställverk, 0,4 kV ställverk typ ELSTEEL samt belysning, värme och samt komplett konstruktion, montage, inkoppling och provning. Dessa stationer ersätter befintliga och ombyggnaden sker utan driftavbrott inom Garnisionen.

Landskrona Energi

Leverans av 9 st Vamp 230 och 2 st ljusbågsvakter Vamp221 med slavenhet Vamp 10L och sensorer. Reläskydden monteras på frontplåtar anpassade till befintligt ställverk. På plåten installeras även provdon. Ljusbågsvakterna monteras i separat apparatlåda med central placering i ställverksrummet. Reläskydden är programmerade för mätning av transienta jordfel utöver jordfel och andra normala funktioner. Skydden utrustas för fjärrkontroll och synkronisering av reläskyddsklocka. Leveransen innehåller design, förmontage på vår verkstad, installation i kundens ställverk, provning och driftsättning samt dokumentation.

VA-Syd, Ställverk till ny slambehandling, Sjölunda reningsverk

Leverans av Areva ställverk typ MSX med två inkommande fack och ett utgående brytarfack. Ställverket utrustas med Vamp40 reläskydd och Vamp 121 ljusbågsvakt. Leverans av en gjuthartsisolerad transformator om 1250 KVA. Nytt ställverksrum och traforum bygges i äldre byggnad. Befintlig ringledning komplettes med 170 m ny halogenfri kabel för anslutning av det nya ställverksrummet. All schakt, kabeldragning igenfyllning, asfaltering bygglov, byggarbete, installation, konstruktion, montage idriftagning och dokumentation ingår i denna turn-key leverans.

2009

Rogers El, Svedala

Som underleverantör bygger vi ett Elsteel lågspänningsställverk om ett apparatfack och ett kabelack. En 250 A brytare installeras i apparatfacket, övriga är reserv. I leveransen ingår även en skenbrygga för anslutning till befintlig utrustning. Kort leveranstid på 5 veckor.

Billerud, Gruvöns bruk

Byte reläskydd. Leverans och inkoppling av av 5 st Vamp 230 reläskydd i befintliga ställverk för Flingtork och ytterligare 6 st för Matarvattenbehandling under 2010. Reläskydden monteras på frontplåt anpassad till befintliga ställverk. På provplåten monteras även provdon och signaltablå. Komplett installation, uppstart och provning ingår i leverans.

Hässleholms kommun, Jacobskolan

Ett äldre högspäningsställverk och transformator bytes mot nytt VEI ställverk om fyra fack,(två inkommande, ett mätfack och ett utgående fack) och en ny oljeisolerad transforamtor på 850 KVA. Bytet komplicerat av att utrustningen finns i källarlokal. Bla måste hål tas i körbana/tak och trafon lyftas med mycket små marginaler. Total stopptid minimeras till 12h under vilken tid viktiga funktioner försörjes med hjälp av två reservkraftaggregat. I entrprenaden ingår även leverans av nytt centralt nödljusaggregat och ny belysning i såväl hög- och lågspänningsrum samt i traforummet.

Sydvatten, Pumpstation Teckomatorp

Leverans av 24 kV VEI ställverk innehållande två inkommande fack, 1 mät- och sektioneringsfack, ett huvudbrytarfack för inkoppling reservelkraftverk och 2 st utgående fack till pumpstationens olika funktioner bla nya pumpar. I leveransen ingår även en st oljeisolerad step-up transformator om 1250 KVA. Allt levereras turn-key med design, konstruktion, montage, inkoppling och samordnad provning med drift av reservelkraftverket.

Prestando, Trelleborg

Som tilläggsbeställning till projektet som utfördes 2007 levereras och inkopplas ytterligare ett fack till lågspänningsställ verket. Det nya facket innehåller 6 st MCCB, 250A och en 630A samtliga av märke ABB.

Fortifikationsverket, ombyggnad transformatorstation på Göteborg Garnison

Befintlig transforamtorstation 63J moderniseras genom utbyte befintliga oljeisolerad transforamtorer till nya gjuthartsisolerade, högspånningställvekte ersättes med VEI ställverk om tre fack, befintligt listställvekr ersättes med helkapslat Elsteel ställverk, i form 4a med brytare från Merlin Gerin. Från kontrollskåp överföres larm via Mbus till befintlig driftcentral i annan byggnad. Under ombyggnaden försörjes området och angörande fartyg med el via tillfällig station som tillhandahålles och inkopplas av EET.

Lövsta, djuretableringsprojekt, Uppsala

EET levererar ställverk, reservkraft, transformatorer och nätstation till Sveriges Lantbruksuniversitets nya etablering för djur i Lövsta, Uppsala. Leveransen är en turn-key leverans med en ca 100 m2 ställverksbyggnad, ett mellanspänningställverk typ VEI med 10 fack, lågspänningsställverk för strömförsörjning av byggnader och stallar, ett lägspänningställverk för reservkraftverket, ett dieselreservkraftverk med kapacitet 800 KVA och en separat nätstation för strömförsörjning till nöt- och svinstall. Två torrisolerade transformatorer på 1000 KVA och två oljeisolerade transformatorer på 800 KVA ingår också liksom nödvändig kontrolutrustning och batteriback-up.

DUSAB Industriservice AB

Leverans av 12 kV mellanspänningställverk av märke VEI med 5 fack för installation i Kockums nya tillverkningslokaler i Trelleborg. Leveransen innehåller konstruktion, montage, provning och idriftagning.

Vattenfall Heat Nordic AB

Leverans av ljusbågsvakter till tre lågspänningsställverk på Uppsala KVV som rent personskydd. I leveransen ingår konstruktion, montage och idriftagning av tre st Vamp 221 med slavenheter och ett trettiotal sensorer.

Lyckeby Stärkelsefabrik

Leverans av 1 st 24 kV mellanspänningsställverk av märke VEI/Areva typ UFC 24 med totalt 12 fack varav 2 inkommande fack, ett mätfack, och 9 utgående fack. I leveransen ingår även kontrollskåp och 110 V DC hjälpkraft, samt mätskåp för energimätning. Leveransen är en turn key leverans med totalansvar innehållande montage, provning, idrifttagning och dokumentation.

EON/Emsfors

Leverans av ett mellanspänningsställverk för 24 kV och ett för 12 kV av märke VEI/Areva typ UFC 12. 12 kV ställverket innehåller två generatorbrytarfack, ett lokal transformatorfack och ett ingående fack och 24 kV ställverket har ett inkommande fack och ett krafttransformatorfack. Ställverken levereras uppställda på plats med en förhöjning på 300 mm för att minimera håltagning i befintlig vattenkraftstation som uppgraderas.

Saltsjö-Boo

Leverans av 7 st Vamp 245 och Eberle EWR 22 för installation i befintliga ställverksfack. Reläskydden är programmerade för mätning av transienta jordfel förutom normala överströmmar och jordfel. På vår verkstad monteras ingående komponener på ny frontpanel för uppsättning på befintliga skåpfronter.Leveransen innehåller design, förmontage på vår verkstad, installation i kundens ställverk, provning och driftsättning samt dokumentation.

Alingsås Energi

Leverans av 20 Vamp 40 och 1 Vamp 245 för installation i befintliga ställverksfack i två stationer. Reläskydden är programmerade för mätning av transienta jordfel utöver jordfel utöver normala funktioner. Som tillkommande order installeras i stationerna ljusbågsvakt 221 med slavenheter för utlösning av huvudbrytare i händelse av ljusbåge. Totalt har de båda stationerna 36 sensorer tillsammans. Skydden förberedes för anslutning till befintligt stadsnät genom TCP/IP för händelseregistrering och Modbus för manövrering. Leveransen innehåller design, förmontage på vår verkstad, installation i kundens ställverk, provning och driftsättning samt dokumentation.

Tingsryds Industristiftelse, nya produktionslokaler till Jitek AB

Leverans av 1 mellanspänningsställverk av märke VEI innehållande 2 inkommande fack, ett mätfack med sektionering, och 2 utgående fack, två gjuthartsisolerade transformatorer och ett lågspänningsställverk i två sektioner av märke ELSTEEL, samt batteriback-up och ljusbågsvakter. Leveransen är en turn key leverans med totalansvar innehållande montage, provning, idrifttagning och dokumentation.

IKEA, Svågertorp

Leverans av komplett kraftförsörjningsanläggning bestående av 1 mellanspänningsställverk av märke VEI innehållande 2 inkommande fack, ett mätfack med sektionering, och tre utgående fack, tre gjuthatsisolerade transformatorer och tre lågspänningsställverk av märke ELSTEEL. Leveransen är en turn key leverans med totalansvar innehållande montage, provning, idrifttagning och dokumentation.

2008

Health Care, Aneby

Leverans av 5 st Vamp 260 för mätning av elförbrukning och elkvalitet med händelseregistrering och störningsskrivare. Systemet är uppbyggt för kommunikation via VampCollect och fiberanslutning till befintligt system i fabriken.

Borås Elnät AB

Leverans av 20 st Vamp 255 reläskydd inklusive kommunikation via TCP/IP och IEC...103 protokoll till Vattenfall Service, som gör totalinstallationen till Borås Elnät.

Billerud Gruvön

Byte reläskydd. Leverans och inkoppling av av 7 st Vamp 230 reläskydd i befintliga ställverk. Uppstart och provning ingår i leverans.

Borgeby AVR

Leverans och inkoppling av lsp ställverk till reningsverkets reservkraftanlägging.

Läckeby/PURAC

Leverans av nyckelfärdigt kontaktorskåp av märke Elsteel innehållande 4 motorbrytare och 4 instrumentsäkringar.

Norma AB, Åmotfors

Leverans av 1000 KVA gjutharts transformator och Elsteel 400 V lågspänningställverk med 3 fack innehållande 3 polig utdragbar huvudbrytare, ljusbågsvakt, multimätinstrument , utdragbar grupp och kabelskåp. Turn-Key leverans med uppkoppling till nytt Canalis skensystem.

Vattenfall Eldistribution AB / Stn Västerhaninge

EET Levererar 16 st nya reläskyddsterminaler VAMP 245 och EWR 22 med Transientmätande funktion, kommunikation via modem komplett med konstruktion, installation och provning.

Bona Kemi

EET levererar 2 st Lågspänningsställverk ELSTEEL/Lögstrup.

2007

VA-verket Malmö, Spillepengens avloppsreningsverk

EET levererar ett komplett kassettmonterat procesställverk 400 V fabrikat ELSTEEL till VA-verket Malmö. I EETs åtagande ingår en komplett leverans med installation av ställverk och transformator som ersätter ett befintligt ställverk. Arbetet utföres under full drift. Anslutning av befintligt reservkraftverk ingår också.

Sydvatten Äktaboden

EET levererar en komplett anläggning med 24 kV ställverk typ UFC 24 omfattande 7 fack med reläskydd VAMP 40 , 0,4 kV ställverk fabrikat ELSTEEL 4 000 A samt kanalskenor för anslutning av transformator och reservkraft. EET utför en komplett installation samt konstruktion, provning och driftsättning av anläggningen.

E.on Vattenkraft Morgårdshammar

EET levererar ett UFC 12 ställverk med Nitrogen n2 till Morgårdshammar vattenkraft. Reläskydd för generatorn och transformator typ VAMP 210, 265 och 230. Reläskydden kommunicerar via Profibus DP mot överliggande system.

Volvo Personvagnar Olofström

EET levererar en komplett kraftförsörjningsutrustning till Volvos nya presshall i Olofström Leveransen består av 1 st 24 kV ställverk omfattande 6 fält från ELATEC 2 st Gjuthartstransformatorer 3 150 kVA 2 st Gjuthartstransformatorer 1 600 kVA 4 st ställverk ELSTEEL 690 V och 400 V. Installation av pressar i hallen av kabelförband komplettering av befintliga 24 kV ställverk samt leverans och inkoppling av 24 kV kabel ca. 1 000m till det nya ställverket. Leveransen omfattar komplett konstruktion och provning.

Vattenkraftanläggning SKAFTET

EET levererar till IETV ett UFC 12 kV ställverk från VEI, 0,4 kV ställverk från ELSTEEL samt reläskydd från VAMP komplett konstruerat.

Prestando Trelleborg

EET levererar till Prestando ett 12 kV ställverk UFC med VAMP 40 reläskydd, 2 st Gjuthartstransformatorer 1600 kVA samt 2 st 0,4 kV ställverk fabrikat ELSTEEL med ljusbågsvakt VAMP 121. I vårt åtagande ingår en komplett anläggning med konstruktion, montage och provning.

JMS Vellinge

EET Llevererar en komplett anläggning till JMS i Vellinge med ställverk UFC 12, 0,4 kV ställverk fabrikat ELSTEEL komplett konstruerad, monterad och pravad anläggning.

Citytunneln Carillion Öresundsbanan

EET levererar en komplett station för växelvärme och lokalkraft till Carillion / Banverket. Projektet består av 24 kV ställverk, 3-lindningstransformator, 0,4 och 0,23 kV ställverk samt komplett konstruktion, montage samt provning av anläggningen.

2006

E.on Vattenkraft

Leverans av 1 st 12 kV generatorställverk typ UFC 12 med Nitrogen / Kvävgas som isolation i Vakuumbrytardelen som är sammanbyggd med frånskiljare och jordningskopplare. Leveransen omfattar även reläskydd typ VAMP 210, 265 och 255 Generatorskydd, Generatordiffrentialskydd och Ledningsterminal.

Sydvatten

Till Sydvattens anläggning i Ringsjöholm levererar EET en komplett anläggning av 24 kV UFC-ställverk med det nya reläskyddet VAMP 40 samt batteri, manöver och mätskåp. I åtagandet ingår konstruktion, provning till driftfärdig anläggning.

Jönköpings Läns Landsting, Ryhov Sjukhus

EET levererar 2 st 12 kV ställverk typ UFC till Sjukhuset i Ryhov. Reläskydd i leveransen är VAMP 40 ledningsskydd, VAMP 255 ledningsterminal och VAMP 135 som spänningsskydd. Kontraktet omfattar utbyte av befintligt 12 kV ställverk till nytt UFC samt ombyggnad av befintlig reservkraftstyrning till komplett avprovad och driftsatt anläggning.

Banverket

EET levererar en komplett station till Tunnel i Arlöv. I leveransen ingår 12 kV/ 0,4 kV ställverk, transformator med konstruktion, installation och provning till färdig anläggning.

Polykemi i Ystad

EET levererar en komplett anläggning till Polykemi bestående av rivning av befintligt 12 kV ställverk, leverans av nytt 12 kV ställverk med VAMP 40 reläskydd och 0,4 kV ställverk inkl. kontrollutrustning. I leveransen ingår också konstruktion, installation och provning till färdig anläggning.

C4 Elnät AB station Åhus.

EET levererar nya reläskydd fabrikat VAMP till 145 / 12 kV station Åhus. Leveransen består av 36 ledningsterminaler / reläskydd inklusive konstruktion, montage och provning till färdig anläggning. Leveransen innehåller även kommunikation till C4 kontrollrum i Kristianstad.

EATON / E.on Nätstationer.

EET installerar 2 st nätstation till E.on nät i Malmö komplett med installation av 12/0,4 kV ställverk samt distributionstransformator. I leveransen ingår även konstruktion och provning till färdig anläggning.

Skellefteå Kraft AB

EET levererar 36 kV ställverk typ M1 från ELATEC med vakuumbrytare till station Åmliden tillsammans med 8 st 12 kV ställverk typ UFC med Nitrogen / kvävgas som isolationsmedium. Ställverken är utrustade med VAMP 40 som sammankopplas till en gemensam kommunikationsslinga TCP / IP och uppringt modem.

Ålem Energi AB

EET har levererat nya ledningsterminaler VAMP 255 till Ålem Leveransen omfattade montage av nytt 12 kV ställverk med 9 fack inkluderande ledningsterminaler typ VAMP 255 med kommunikation från stationen belägen i Ålem till driftkontoret i Timmernabben. På driftterminal kan samtliga händelser och mätdata inkl. störningsskrivare avläsas.Konstruktion av hela anläggningen inkl. ombyggnad av viss befintlig utrustning, provning och driftsättning ingick.

Vattenfall Service Syd AB

EET har levererat 54 st reläskydd/ledningsterminaler till Vattenfall Service för utbyte i 9 stationer inom Vattenfalls distributionsområde. Leveransen omfattar 9 st VAMP 140 transformatorskydd och 45 st VAMP 255 ledningsterminaler samt modem för anslutning av störningsskrivarfiler till "STINA" från samtliga skydd/terminaler. VAMP 255 som levererats har ett riktat jordfelsrelä för detektering av jordfel upp till 20 000 ohm.

Fortum Distribution

EET har levererat 54 ledningsterminaler VAMP 255 komplett monterade med provuttag typ RTXP 18 för snabbt utbyte i 4 stationer inom Fortums distributionsområde. VAMP 255 som levererats har ett riktat jordfelsrelä för detektering av jordfel upp till 20 000 ohm.

Fortifikationsverket

EET levererade 1 st 12 kV UFC till Livgardet Kungsängen, som utbyte av befintligt ställverk. Leveransen omfattar även ett komplett Hjälpkraftskåp 24 V dc. Åtagandet är komplett med montage, konstruktion och provning till driftsatt anläggning.

Leveranser

Följande ställverk har levererats eller är för leverans:

2008

• UFC 12 omfattande 5 fack till SEBAB för levererans till station Magneten i Stockholm

• UFC 12 omfattande 2 fack med VAMP 40 leverans till Bevi i Blomstermåla för installation i en vattenkraftanläggning

• UFC 12 omfattande 3 fack till EPG i Göteborg för leverans till Härryda

• UFC 12 omfattande 5 fack till EPG i Göteborg för leverans till Skövde

2007

• UFC 12 omfattande 2 fack med VAMP 40 levereras till ElektroSandberg i Asarum för installation på CTC i Ronneby

• UFC 12 omfattande 4 fack till EPG i Göteborg för leverans till ICA i Örebro

• UFC 12 omfattande 4 fack till EPG i Göteborg för leverans till ICA i Kungsbacka

• ELSTEEL 0,4 kV ställverk till Nyvångs El i Höganäs

2006

• UFC 12 omfattande 4 fack med VAMP 40 reläskydd till EPG i Göteborg för leverans till Torsvik KVV i Jönköping

• UFC 12 omfattande 4 fack med VAMP 40 reläskydd till EPG i Göteborg för leverans till Sisjön

• UFC 12 omfattande 5 st fack till Gotlands Energi AB för installation i station Martebo

2005

• UFC 12 omfattande 5 fack med VAMP 130 reläskydd till SEBAB Malmö

• UFC 12 omfattande 7 fack med VAMP 140 reläskydd till EPG i Göteborg för leverans till Jönköpings Gatukontor

• UFC 12 omfattande 4 fack med VAMP 150 motorskydd till JOWIC Sundsvall för leverans till Åre

• UFC 24 omfattande 4 fack med VAMP 130 reläskydd för leverans till Bollnäs.

2003-2004

• Har ca 140 stycken fack levererats till olika nät- och industrikunder.

EET - European Electric Technology AB

Topplocksgatan 16

212 41 MALMÖ

Tel. 040-71140

order@eet-teknik.se

Öppettider vardagar 07:00 – 16:00

Organisationsnr: 556281-4979